Algemene Voorwaarden van Uitvaartonderneming Milly

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Uitvaartonderneming Milly, een onderneming gedreven in de vorm van een eenmanszaak die zich richt op het verzorgen van uitvaarten, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64136590.

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

A: Algemene Voorwaarden:
De voorwaarden als opgenomen in dit document.

B: Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de Uitvaartplanner een Overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever de contactpersoon voor de Uitvaartplanner.

C: Uitvaartplanner:
Uitvaartonderneming Milly, een onderneming gedreven in de vorm van een eenmanszaak die zich richt op het verzorgen van uitvaarten, met postadres Postbus 96078 (1006 EB) te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64136590.

D: Overeenkomst:
De tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartplanner schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst betreffende de verzorging van een uitvaart.

E: Uitvaartverzorging:
De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres. Hieronder worden zowel het leveren van zaken als het verrichten van diensten ten behoeve van de Uitvaartverzorging verstaan.

F: Toeleverancier:
De partij die aan de Uitvaartplanner zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

G: Verschotten:
Verschotten die door de Uitvaartplanner ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

H: Pre-memorie posten:
De bedragen voor omschreven zaken en/of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de Overeenkomst nog niet of niet geheel bekend zijn of vast staan.

I: Opdrachtformulier:
Het formulier waarop de inhoud van de Overeenkomst is vastgelegd. In het te ondertekenen Opdrachtformulier worden zaken en/of diensten gespecificeerd die door de Uitvaartplanner worden geleverd c.q. verricht.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Uitvaartplanner zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Uitvaartplanner en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.5 Indien de Uitvaartplanner niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Uitvaartplanner in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.6 De Uitvaartplanner dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem/haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Bij het tekenen van het Opdrachtformulier verklaart de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en Overeenkomst

3.1 De Uitvaartplanner gaat een Overeenkomst aan met de Opdrachtgever. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de Overeenkomst van de Uitvaartplanner.

3.2 De Uitvaartplanner zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.3 De Opdrachtgever is gehouden het Opdrachtformulier juist en volledig in te vullen en staat hier voor in.

3.4 De Opdrachtgever dient de Uitvaartplanner tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, danwel de aanwezigheid van een pacemaker of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), alsook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist/ omhulling met de overledene worden meegegeven.

3.5 In de Overeenkomst worden zoveel als mogelijk de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door de Uitvaartplanner worden geleverd c.q. uitgevoerd. Zaken en/of diensten, die eerst na de ondertekening c.q. vastlegging in de Overeenkomst worden overeengekomen, worden zoveel als mogelijk schriftelijk bevestigd door de Uitvaartplanner.

3.6 De Uitvaartplanner is bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 – Wijziging Overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt de Uitvaartplanner de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
4.2 De Overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 6.2 alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, tot uiterlijk 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. Indien daarmede een bedrag van € 300,- of meer is gemoeid, wordt de wijziging bij voorkeur schriftelijk binnen 48 uur na opgave van de wijziging bevestigd door de Uitvaartplanner.
4.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. de Uitvaartplanner zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal de Uitvaartplanner de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
4.5 Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal de Uitvaartplanner daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal de Uitvaartplanner proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
4.6 de Uitvaartplanner zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Uitvaartplanner kunnen worden toegerekend.
4.7 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartplanner zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 5 –Prijzen en pro-memorie posten

5.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.

5.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de Uitvaartplanner op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden – voor zover mogelijk- vermeld in de Overeenkomst.

5.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de Uitvaartplanner een richtprijs aangeven met de vermelding “Pre-memorie posten”. De Opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. De Uitvaartplanner is gehouden desgevraagd zo spoedig mogelijk de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de Opdrachtgever door te geven. De Opdrachtgever is gehouden om de werkelijke prijs te betalen.

5.4 De Uitvaartplanner zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.

5.5 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met de Uitvaartplanner wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij de Uitvaartplanner in verband met de tijdige nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

5.6 Van alle bijkomende kosten zal de Uitvaartplanner tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

5.7 Indien geen Overeenkomst tot stand komt en Uitvaartplanner wel diensten heeft verricht ten behoeve van Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld het vervoeren en het opbaren van overledenen en alle daarmee gepaard gaande diensten, dan is Uitvaartplanner gerechtigd annuleringskosten ad € 250,- voor de reeds verrichte diensten in rekening aan Opdrachtgever te brengen. Opdrachtgever zal deze kosten terstond voldoen aan de Uitvaartplanner.

Artikel 6 – Aangifte en akte van overlijden

6.1 De op het Opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte zal worden verzorgd door de Uitvaartplanner, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient de Opdrachtgever de Uitvaartplanner daarover onverwijld in te lichten.

6.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de Uitvaartplanner bevorderen dat rectificatie plaatsvindt. De Uitvaartplanner is slechts gehouden de kosten van rectificatie in de akte van overlijden te voldoen indien en voor zover de noodzaak van de rectificatie aan haar te wijten is. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 – Tijdstip van levering

7.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Uitvaartplanner. De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats ofwel crematorium.

7.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen vierentwintig (24) uur na dagtekening van het Opdrachtformulier en uitsluitend met instemming van de Opdrachtgever, de Uitvaartplanner en de in artikel 7.1 bedoelde beheerder.

Artikel 8 – Drukwerken

8.1 Van de aankondigingen van overlijden, dankbetuigingen, bidprentjes, drukwerk en/of andere stukken waarvan is overeengekomen dat dit door de Uitvaartplanner zal worden verzorgd, levert de Opdrachtgever de tekst tijdig en schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) aan de Uitvaartplanner. In het geval de Opdrachtgever de Uitvaartplanner opdracht heeft gegeven tot het opstellen van een tekst, dient de Opdrachtgever de aangeleverde concepttekst voor akkoord te ondertekenen.

8.2 Indien sprake is van een onjuistheid in de aankondigingen van overlijden, dankbetuigingen, bidprentjes, het drukwerk en/of andere stukken, zal de Uitvaartplanner bevorderen dat rectificatie plaatsvindt. Indien sprake is van rectificatie kan de Uitvaartplanner slechts aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voorvloeiende kosten en schade, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte of goedgekeurde tekst en deze afwijking aan de Uitvaartplanner toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

8.3 De Uitvaartplanner zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of gekozen media te bezorgen. De Uitvaartplanner staat niet in en is niet aansprakelijk voor tijdige bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de gekozen media. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij de geadresseerde(n) of plaatsing in de gekozen media, zal de Uitvaartplanner dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen.

Artikel 9 – Verzekeringen

9.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de Uitvaartplanner. Tenzij anders is overeengekomen, draagt de Uitvaartplanner dan zorg voor een bewijs van ontvangst. Zij is dan verplicht de polis(sen) binnen een termijn van veertien (14) dagen op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

9.2 Indien op grond van een uitvaartverzekering een aanspraak bestaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde van de verzekering de Uitvaartplanner machtigen om de uitkering te innen met het doel deze uitkering in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde van de verzekeringspolis uitbetaald.

9.3 De Uitvaartplanner staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en). Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij(en) schort de betalingsverlichting van de Opdrachtgever jegens de Uitvaartplanner niet op.

Artikel 10 – Betaling

10.1 De Opdrachtgever betaalt de op basis van het Opdrachtformulier, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota. Betaling dient uiterlijk één (1) dag na het tekenen van de begroting van de uitvaart plaats te vinden indien en voor zover de Opdrachtgever:
A. niet over een gedekte uitvaartpolis beschikt; of
B. de uitvaartpolis onvoldoende gedekt is,
tenzij anders overeengekomen.
De Opdrachtgever is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

10.2 De Uitvaartplanner heeft steeds het recht om een voorschot (aanbetaling), maximaal ter grootte van 100% van de (begrote) uitvaartkosten, te vragen voor zover die ziet op (een) door de Uitvaartplanner te verlenen dienst(en). Dit voorschot dient binnen vierentwintig (24) uur na het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever te zijn voldaan door middel van bijschrijving op het door de Uitvaartplanner bij de Opdrachtgever bekend gemaakte bankrekeningnummer of tegen bewijs van kwijting contant op een door de Uitvaartplanner aan te wijzen locatie te zijn voldaan. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve uitvaartnota. Zolang de Opdrachtgever het bedongen voorschot niet aan de Uitvaartplanner heeft voldaan, heeft de Uitvaartplanner het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

10.3 Bij contante betaling wordt door de Uitvaartplanner een bewijs van betaling verstrekt.

10.4 De Uitvaartplanner heeft het recht om op basis van uw gegevens een kredietcheck te doen. Tevens heeft De Uitvaartplanner het recht om de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

10.5 De Opdrachtgever is gehouden de factuur tijdig te betalen en kan zich ten aanzien van zijn betalingsverplichting niet beroepen op het feit dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

10.6 De Uitvaartplanner is gerechtigd over een betaling die niet (tijdig) is verricht rente en kosten in rekening te brengen over de periode dat de Opdrachtgever met de betaling in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de termijn genoemd in artikel 9.1. De rente is gelijk aan de wettelijke rente van 2%.

10.7 De in artikel 9.6 bedoelde rente en alle veroorzaakte kosten als gevolg van het verzuim zijn eerst verschuldigd wanneer de Opdrachtgever door de Uitvaartplanner schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 6 weken, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling.

10.8 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt (‘annuleert’) voordat alle daarin vervatte diensten zijn verricht door Uitvaartplanner (de uitvaart wordt bijvoorbeeld bij een derde partij ondergebracht of vindt om andere redenen geen doorgang), dan is Opdrachtgever verplicht aan Uitvaartplanner alle door haar tot dan toe gemaakte kosten inclusief de annuleringskosten te vergoeden op diens eerste verzoek.

Artikel 11 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 De Uitvaartplanner staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart.

11.2 De Uitvaartplanner is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist/omhulling met de overledene worden meegegeven.

11.3 De Uitvaartplanner is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.4. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

11.4 De Uitvaartplanner kan onverminderd het bepaalde in artikel 11.2 en 11.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (opzet of bewuste roekeloosheid) van de Uitvaartplanner (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de Uitvaartplanner aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen de Uitvaartplanner verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan de Uitvaartplanner uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van de Uitvaartplanner beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de Opdrachtgever aan de Uitvaartplanner betaald dient te worden uit hoofde van de Overeenkomst.

11.5 De Opdrachtgever vrijwaart de Uitvaartplanner tegen alle vorderingen en aanspraken van derden ter zake van schade – uit welke hoofde ook – die verband houdt met het tekort schieten van de Opdrachtgever in de nakoming van deze Overeenkomst.

11.6 de Uitvaartplanner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de Uitvaartplanner is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Uitvaartplanner kenbaar behoorde te zijn.

11.7 Voor schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst is de Uitvaartplanner uitsluitend aansprakelijk indien de vertraging of het oponthoud haar of haar leverancier(s) redelijkerwijs toegerekend kunnen worden. Er is geen sprake van schade ten gevolge van oponthoud en vertraging indien de oponthoud en vertraging het gevolg is van opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 10.2.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart bij de Uitvaartplanner ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

12.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de Uitvaartplanner ingediend worden.

12.3 De Uitvaartplanner zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht. Indien geen (volledige) overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de Opdrachtgever beslecht wil zien, is de Opdrachtgever bevoegd zich te wenden tot de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen of de bevoegde rechter.

12.4 De Opdrachtgever is verplicht om een klacht en/of geschil eerst voor te leggen aan de Uitvaartplanner overeenkomstig artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever en zekerheid

13.1 Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de Uitvaartplanner Opdrachtgever hierop heeft gewezen.

13.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft de Uitvaartplanner het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 10.2, of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als mede-opdrachtgever te verbinden aan de Overeenkomst.

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy

14.1 Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De Opdrachtgever geeft voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst zijn ondubbelzinnige toestemming aan de Uitvaartplanner. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door de Uitvaartplanner en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Uitvaartplanner.

14.2 Indien door de Uitvaartplanner, uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij de AVG, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen. De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door de Uitvaartplanner uitsluitend verstrekt aan de Opdrachtgever. Na overdracht vernietigt de Uitvaartondernemer direct de gemaakte opnames. De Opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene. De Uitvaartplanner geeft in de ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt.

14.3 Het bepaalde in 14.2 geldt in gelijke zin voor opnames die in opdracht van de Opdrachtgever worden gemaakt ten behoeve van het online, via het internet, live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid (‘livestreaming’). De Opdrachtgever bepaalt welke personen, uitsluitend behorende tot de hiervoor genoemde beperkte kring van de overledene, een inlogcode krijgen om de uitvaart online bij te kunnen wonen. De Uitvaartplanner draagt zorg voor een goede beveiliging van de website, zodat die enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde ‘online-genodigden’ en alleen de Opdrachtgever de opname kan downloaden. De Uitvaartplanner vernietigt de opnames direct nadat de livestream niet meer openstaat voor de genodigden en in ieder geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid.

14.4 Op alle diensten van Uitvaartplanner is de privacyverklaring van Uitvaartplanner van toepassing. Deze is raadpleegbaar via haar website en/of op aanvraag beschikbaar.

Artikel 15 – Wijziging Algemene Voorwaarden

15.1 De Uitvaartplanner heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
15.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
15.3 De Uitvaartplanner zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
15.4 De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
15.5 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 – Geschillen en garantieregeling

16.1 Elk geschil tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartplanner betreffende de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, ook al wordt dit geschil slechts door één van hen als zodanig benoemd, zal zowel door de Opdrachtgever als de Uitvaartplanner kunnen worden voorgelegd aan de door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman.

16.2 Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling genomen, indien de Opdrachtgever zijn klacht eerst aan de Uitvaartplanner overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de Uitvaartplanner is voorgelegd en deze niet is opgelost, dient het geschil schriftelijk aan de Ombudsman te worden voorgelegd.

16.3 Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Ombudsman, is de Uitvaartplanner aan deze keuze gehouden.

16.4 Wanneer de Uitvaartplanner een geschil behandeld wil zien door de Ombudsman, stelt zij de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. De Uitvaartplanner kondigt daarbij aan dat zij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de Opdrachtgever niet binnen vijf (5) weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de Ombudsman. Indien de Opdrachtgever niet instemt of niet tijdig reageert, zal de Uitvaartplanner het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

16.5 De Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig het reglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Het reglement van deze stichting wordt op eerste verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden.

16.6 De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen aangemerkt als een bindend advies

16.7 Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde Ombudsman is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

16.8 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.9 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64136590.

Pin It on Pinterest

Share This
Open chat
Goedendag,
Waar kunnen wij u mee helpen?